Бандура Олександр Вікторович

доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії Національного університету

Автор інноваційної міждисциплінарної моделі макроекономічної динаміки та економічних циклів (моделі інтегральної неефективності ринків, або СМІ-моделі), кандидат технічних наук в галузі енергетичних систем і комплексів та промислової енергетики

Провідний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України.  Дослідницький грант Університету м.Сарагоса (Іспанія), дослідницький грант в J.Levy Economics Institute, м. Анандале-на-Гудзоні (США), де виконував дослідження у співпраці з відомими економістами Х. Мінскі та Дж. Тобіним (Йельський Університет, Нобелевський лауреат з економіки), дослідницький грант в Темпл Університеті м.Філадельфія (США). Володіє англійською та іспанською іноземними мовами.

Основні напрями досліджень і публікації:

Розроблена СМІ-модель носить універсальний характер внаслідок нового підходу до прогнозування криз з позицій накопичення інтегральної неефективності ринків. Емпірично СМІ-модель підтверджено успішним тестуванням на даних двох принципово різних економік: США (з 1970 до сьогодні, або шість реальних бізнес циклів поспіль) та України (з 1996 до сьогодні, або три реальних бізнес цикли поспіль). Запропонований новий підхід до прогнозування економічної динаміки в реальному часі, що забезпечило один з найбільш точних прогнозів термінів початку та закінчення рецесії в США 2007-09 років та точне прогнозування початку фінансових шоків на світових біржах 2008-17 років.
Основні публікації
Одноосібні монографії
1 Бандура О.В. Ресурсна (енергетична) модель економічного циклу та управління макроекономічною динамікою [Монографія] / О.В. Бандура – К.: Університет «Україна», 2012. – 335 с.
2. Бандура О.В. Деякі аспекти аналізу макроекономічної динаміки: ресурсна (енергетична) модель економічного циклу [Монографія] / О.В. Бандура – Миколаїв: Іліон. 2004. – 176 с.
Розділи у колективних монографіях
3. Theory and practice of macro and microeconomics: [collected book edited by Dr. K. Puttaswamaiah] – The State University of New Jersey: Transaction Publishers, Rutgers, 2003 – 392 p. (Особисто автором запропонована ресурсна модель економічного циклу, яка протестована на прикладі економіки США – обсяг 1, 02 д.а.)

Статті у наукових фахових виданнях
4. Бандура А. В. Энергетическая эффективность геотермальной энергии / А. В. Бандура, Г. М. Щеголев // Пром. Теплотехніка. - 1989. - т. 11, № 5 – С.34-36.
5. Бандура А. В. Прогнозирование структуры генерирующих мощностей энергетической системы региона / А. В. Бандура, С. В. Дубовской // Пром. Теплотехника. - 1990. - т. 12,№ 1. - С.101-106.
6. Бандура А.В. Методика расчёта затрат производства в эксергетических единицах измерения/ А.В. Бандура // Промышленная Теплотехника. – 1991 – т. 11, № 4. – С.89-93
7. Бродянский В.М. Ресурсы ноосферы и экономика: Ресурсы ноосферы. Ч.1 / В.М. Бродянский, А.В. Бандура // Энергия: экономика, техника, экология. – Москва – 1996 – № 10. - С.22-30 (Особисто автором запропоновано запровадити придатну енергію в економічні оцінки та визначено їх взаємозв’язок з монетарними оцінками – обсяг 0,02 д.а.)
8. Бандура А.В. Ресурсы ноосферы и экономика: экономика ноосферы. Ч.2 / А. В. Бандура, В.М. Бродянский // Энергия: экономика, техника, экология. – Москва – 1996 – № 11. - С.19-26 (Особисто автором протестована ресурсна модель циклу на прикладі економіки Іспанії – обсяг 0,03 д.а.)
9. Bandura A. The Natural Price as a Macroeconomic Tool: Unifying the Goals of National Policy / A.Bandura, G. McCarthy // Bard Journal of Social Sciences – NY – 1996 - Vol.4. №2. - Р.21-29 (Особисто автором запропонована ресурсна модель макроекономічної динаміки, яка була ним трансформована в економічному просторі США – обсяг 0,05 д.а.)
10. Bandura A. Predicting Macroeconomic Dynamics Turning Points: A Novel Approach / А.Bandura, V.Brodiansky // Indian Journal of Applied Economics. Special Issue in honor of Prof. P. Samuelson. - Bangalore, India. – 2000 – Vol.8. Part.1. - Р.31-56 (Особисто автором запропонований новий підхід до аналізу макроекономічної динаміки та ресурсна модель циклу, яка перевірена на прикладі економіки США – обсяг 1, 0 д.а.)
11. Bandura A. Thermodynamics extends Economics Potentials / А.Bandura, V.Brodiansky // ENERGY. – Oxford: Elsevier Science Publisher. – 2001 - Vol. 26/8 - Р.810-814 (Особисто автором обґрунтовано необхідність запровадження енергетичних одиниць в економічні оцінки з метою розширення потенціалу економічного аналізу – обсяг 0,01 д.а.)
12. Бандура О.В. Про природу макроекономічної рівноваги та рушійної сили економічних циклів / О.В. Бандура // Економіст. Український журнал. – 1997 - № 6. - С. 32-38.
13. Бандура О.В. Про уніфікацію цілей економіки та екології на макроекономічному рівні / О.В. Бандура // Персонал – К: Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП) – 2003 – №9. - С.56-61
14. Бандура О.В. До питання ідентифікації та датування зворотних точок економічних циклів / О.В. Бандура // Економіст. Український журнал. – 2003 - № 9. - С. 72-75.
15. Бандура О.В. Нова макроекономічна модель та регуляторна реалізація резервів (на прикладі США) / О.В. Бандура // Економіст. Український журнал. – 2003 -. № 10. - С.37- 39
16. Бандура О.В. Деякі аспекти аналізу макроекономічної динаміки / О.В. Бандура // Актуальні проблеми економіки – Київ: НАУ – 2003 – №10. - С. 3– 13
17. Бандура О.В. Ресурсна модель макроекономічної динаміки / О.В. Бандура // Актуальні проблеми економіки - Київ: НАУ – 2003 - № 11. - С. 4- 12
18. Бандура А.В. О связи между экономическим ростом и ценами на энергоносители / О.В. Бандура //Актуальні проблеми економіки - Київ: НАУ – 2003 - № 12 - С.5–15
19. Бандура О.В. Деякі аспекти кількісного контролю монополій / О.В. Бандура // Економіст. Український журнал. – 2004 - № 3.- С. 60-63
20. Бандура О.В. Поєднання економіки з природними науками як засіб для розширення можливостей економічного аналізу / О.В. Бандура // Збірник наукових праць НУК: Економіка - Миколаїв: НУК – 2004 - № 5. - С. 161-168
21. Бандура О.В. Деякі концептуальні проблеми аналізу макроекономічної динаміки / О.В. Бандура // Економіст. Український журнал. – 2004 - № 9. - С.25-33
22. Бандура О.В. Екологічні аспекти макроекономіки /О.В. Бандура // Вісник КНТЕУ – Київ: КНТЕУ. - 2004.- № 4. - С. 18-26
23. Бандура О.В. Про зв’язок між споживанням природних ресурсів та економічним зростанням / О.В. Бандура // Збірник наукових праць НУК: Економіка– Миколаїв: НУК – 2004 - № 6 - С.149-154
24. Бандура О.В. Монополія та технологічна ефективність у реальному часі / О.В. Бандура // Актуальні проблеми економіки - Київ: НАУ– 2004 - № 12. - С.27-33
25. Бандура О.В. Світові ціни на нафту та темпи економічного зростання / О.В. Бандура // Економіст. Український журнал. – 2004 - № 12. - С.61-63
26. Бандура О.В. Про ефективність датування поворотних точок бізнес циклів / О.В. Бандура//Актуальні проблеми економіки - Київ: НАУ– 2005 - № 12. - С.13-17
27.Бандура О.В. Підвищення ефективності економічного прогнозування на концептуальному рівні / О.В. Бандура // Економіст. Український журнал. – 2007 - № 3. - С.9-12
28. Бандура О.В. Взаємозв’язок між економічними та фінансовими циклами / О.В. Бандура // Економіст. Український журнал. – 2012 - № 1. - С.25-27
29. Bandura A.V. Hidden resource overuse as initial driving force of macroeconomic dynamics: resource model of economic cycles / Олександр Бандура // Наукові записки НаУКМА. — 2014.
30. Бандура О.В. Ефективність ринків та економічна ефективність: проблеми вимірювання та зв`язок з економічним циклом // Економічна теорія: Інститут економіки та прогнозування НАН України — 2015 — №2— с. 38-52
31. Бандура О.В. Підвищення ефективності регулювання розвитку національної економіки: системний аспект // Вісник інституту економіки та прогнозування НАН України — 2015 — №3— с. 2-8
32. Бандура О.В. Загальна модель економічних циклів — модель кумулятивної неефективності ринків // Економічна теорія: Інститут економіки та прогнозування НАН України — 2016 — №1— с.86-100.
33. Бандура О.В. Ефективність монетарної (регуляторної) політики та економічне зростання // Економічна теорія: Інститут економіки та прогнозування НАН України — 2017 — №1— с.77-93.

Публікації в інших виданнях
34. Brodiansky V. The Prognosis for Macroeconomic Development and Exergy / V. Brodiansky, A. Bandura // Energy systems and ecology: Proceeding of International Conference ENSEC’93. Cracow. Poland – 1993. Р. 153-160 (Особисто автором обґрунтована можливість використання енергетичних оцінок витрат ресурсів для вдосконалення методології прогнозування макроекономічної динаміки – обсяг 0,03 д.а.)
35. Bandura A. Nature of Macroeconomic Equilibrium and Driving Force of Economic Cycle in the Light of Difference between Money and Exergy Forms of Cost Estimations / A. Bandura, V. Brodiansky // Efficiency, Cost, Optimization and Ecology for Energy Systems: Proceeding of International Conference ECOS’96. Stockholm. Sweden – 1996. P. 533-540 Особисто автором обґрунтована необхідність запровадження енергетичних одиниць для виміру витрат ресурсів, а різниця між монетарними та енергетичними оцінками визначає рушійну силу макроекономічної динаміки – обсяг 0,03 д.а.)
36. Bandura A. New Macroequilibrium Conception and New Potentials of Economic Analysis. Ecological Aspect / A. Bandura, G. McCarthy // Environment: Concepts and Solutions: Proceedings of the Second International Interdisciplinary Conference on the Environment. Newport. Rhode Island. USA –1996. P. 48- 58 (Особисто автором обґрунтовано основні положення нового підходу до аналізу макроекономічної динаміки і виконано їх перевірку на базі економіки США – обсяг 0, 03 д.а.)
37. Бандура О.В. Новий підхід до аналізу макроекономічної динаміки й зростання / О.В. Бандура// На порозі тисячоліть: сучасні підходи до розвитку громад та регіонів: матеріали міжнародної конференції. - Ужгород: Науковий вісник Ужгородського державного університету. Спеціальний випуск. - 2000 – Вып.3. C. 91-106 (англійською) - (Серія «Економіка»)
38. Bandura A. Unification of Market and Exergy Valuations. Exergy Model of Business Cycle / A. Bandura, V. Brodiansky // Advances in Energy Studies: Proceedings of Second International Workshop. - Porto Venere, La Spezia, Italy – 2000. P. 385- 394 (Особисто автором запропоновано та обґрунтовано ресурсну модель економічного циклу – обсяг 0, 03 д.а.)
39. Bandura A. Energy cost as an initial driv¬ing force of macroeconomic dynamics: resource (energy) model of economic cycle // Proceedings of First International Social Transformation Conference, 10-12 July 2012 Split, Croatia - pp. 491-524
40. Бандура О.В Системні економічні кризи та роль макрорегуляторів в їх подоланні // Матеріали науково-практичної конференції Політика Національного Банку України щодо подолання фінансово-економічної кризи і формування монетарних передумов розвитку економіки, 5-6 листопада 2015р, КНЕУ, Київ. Режим доступу — (http://aub.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=11473&Itemid=258)
41. Бандура О.В. Закінчення рецесії в США та зростання світових цін на нафту / О.В. Бандура // Нафтовий огляд: Термінал - № 32 (10.08.09) – К.: НТЦ «Псіхея», 2009. – с. 18-19 (0,17 др. арк. – П.).

42. Бандура О.В. Світова фінансова криза: черговий удар на початку 2010 року / О.В. Бандура // Нафтовий огляд: Термінал - № 36 (07.09.09) – К.: НТЦ «Псіхея», 2009. – с. 20-21 (0,15 др. арк. – П.).

43. Бандура О.В. Анатомія рецесії, фінансової кризи та стрибків світових цін на нафту / О.В. Бандура // Нафтовий огляд: Термінал - № 10 (8.03.10) – К.: НТЦ «Псіхея», 2010. – с. 20-21 (0,17 др. арк. – П.).

44. Бандура О. В. Повторна рецесія чи просто уповільнення світової економіки? / О.В. Бандура // Нафтовий огляд: Термінал - № 36 (6.09.10) – К.: НТЦ «Псіхея», 2010. – с. 21-22 (0,16 др. арк. – Ф.).

Бандура Олександр Вікторович
© Оптіма. Експертно-аналітичний центр. При використанні матеріалів Експертно-аналітичного Центру "Оптіма", посилання на цей сайт обов'язкове
Створення сайту -WebLux

Запит на консультації