Галасюк Валерій Вікторович

Академік АЕН України

Академік Академії економічних наук України, кандидат економічних наук, за значні досягнення в економічній науці нагороджений Президіумом АЕН України золотою медаллю імені М.І. Туган-Барановського.
Член Аудиторської Палати України, член Ради Спілки аудиторів України, член ФПБАУ, заслужений оцінювач Українського товариства оцінювачів, член Ради Українського товариства оцінювачів, член Піклувальної Ради Українського товариства фінансових аналітиків.

Автор більш ніж 450 публікацій з питань теорії прийняття економічних рішень, оцінки і управління вартістю, аналізу ефективності інвестицій, оцінки і управління економічними ризиками, оптимального управління активами, бухгалтерського и управлінського обліку, аудиту, фінансів, економічного аналізу й інших. Генеральний директор ТОВ аудиторської фірми «Каупервуд»

www.galasyuk.com.ua/new/publication.php

Основні напрямки наукових досліджень і публікації

Автор теорії прийняття економічних рішень, концепції умовно-грошових потоків (CCFC), суб’єктно-орієнтованої концепції дисконтування (GSODC), G-теорем – принципово нового підходу до оцінки бізнесу і управління вартістю, нового методу чисельного порівняння економічних рішень, нового виду чисел в математиці, принципово нового методу детермінованого факторного економічного аналізу й іншого.
Співавтор низки методів, в том числі методу визначення ліквідаційної вартості об’єктів оцінки – GMLV, методу оцінки кредитоспроможності компаній – GMCA, методу визначення максимально можливої величини кредиту при заданому рівні забезпечення – GMМL, методу оптимального управління активами – GMАМ, методу оцінки прав вимоги виконання зобов’язань – GMIRE, методу асиметричного врахування економічних ризиків – GMRE й інших.
Відкрив ефект G-гіперболізму й продемонстрував його вплив на відносні показники, які використовуються в сучасній економіці для прийняття економічних рішень.

Основні публікації

Галасюк В. В. Справедлива мінова вартість об’єктів в угодах купівлі-продажу, дарування і міни: [монографія] / Валерій Вікторович Галасюк. — Дніпро: АРТ-ПРЕС, 2017. – 208 с.
Галасюк В. В. Определение ликвидационной стоимости по методу Галасюков (GMLV) / В. В. Галасюк, В. В. Галасюк; под ред. В. В. Галасюка. – Днепропетровск: ОАО «Издательство «Зоря», 2007. — 312 с.
Галасюк В. В. Проблемы теории принятия экономических решений: Монография. – Днепропетровск: Новая идеология, 2002. – 304 с.
Галасюк В. В. О концептуальных основах мирового финансового кризиса / В. В. Галасюк. - Режим доступу:
www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/world_ nancial_crisis.pdf

Галасюк Валерий, Галасюк Виктор. Эффект «G-гиперболизма» или как сравнивать несравнимое / Валерий Галасюк // Вісник Академії економічних наук України. – 2003. – № 1. – С.123-132. - Режим доступу:
www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/gyperbolism.pdf

Галасюк Валерий. Почему темпы роста и индексы не отражают реальную динамику процессов? / Валерий Галасюк // Вопросы оценки. – 2006. – №2. – С. 7-14. – Режим доступу:
www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/temp_index.pdf

Галасюк Валерий. Эффект G-гиперболизма и его влияние на принятие экономических решений / Валерий Галасюк. – Режим доступу:  http://www.galasyuk.com.ua/new/publication.php

Галасюк Валерий. Фундаментально новий метод чисельного порівняння рішень.
/ Валерий Галасюк // Фондовый рынок (Спецвыпуск журнала). – 2005. – № 14. – С. 1-17. – Режим доступу:
www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/fund_method%20.pdf

Галасюк Валерій. Метод Галасюка двовимірного аналізу відносних величин структури, або ще раз про ефект „G-гіперболізму”/ Валерій Галасюк // Ринок цінних паперів України. – 2007. – №5-6. – С.83-91. – Режим доступу: 

www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/otn_vel.pdf

Галасюк Валерий. 7×2+3 варианта управления относительными показателями с положительными числителями и знаменателями или ещё раз об эффекте «G-гиперболизма» / Валерий Галасюк // Фондовый рынок. – 2007. – №11(495). – С.24-36. – Режим доступу:
http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/7_2_3.pdf

Галасюк Валерий. Как управлять долями акционеров в уставном капитале акционерного общества / Валерий Галасюк // Аудитор України. – 2009. – №11. – С.51-55. – Режим доступу:
http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/aopdf.pdf

Галасюк Валерий. От стоимости к ценности от ценности к стоимости: концепция четырех базовых видов стоимости. – Режим доступу:
http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/cost_value.html

Галасюк В. Принцип субъективной асимметричности оценок в контексте концепции условно­денежных потоков / В. Галасюк, М. Сорока, В. Галасюк // Государственный информационный бюллетень о приватизации. – 2002. – № 7. – С. 40–42. – Режим доступу:
http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/assimetr.pdf

Галасюк Валерий. О «парадоксе Галасюка» или почему физики и экономисты по-разному оценивают динамику одних и тех же процессов / Валерий Галасюк // Аудитор України. – 2008. – №12. – С.18-25. – Режим доступу:
http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/galasyuk_paradox.pdf
Галасюк В.В. О влиянии пропорциональности и квазипропорциональности на распределение благ / В. В. Галасюк. – Режим доступу: http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/bene ts_distribution.pdf 

Галасюк В.В. Принципиально новый метод детерминированного факторного экономического анализа. // Государственный информационный бюллетень о приватизации. – 2007. - №2. – С.33-35. – Режим доступу:
http://www.galasyuk.com.ua/new/publication.php?lang=ru
Галасюк В.В. Последовательность типов принимаемых экономических решений – случайность или закономерность // Схід. – 2002. - №6. – С. 8-16. – Режим доступу: http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/posledovatelnost.pdf

Валерий Галасюк, Анастасия Вишневская­Галасюк, Виктор Галасюк. Принципиально новый подход к оптимальному управлению активами. – Режим доступу: http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/optimal.pdf

Валерий Галасюк, Анастасия Вишневская­Галасюк, Виктор Галасюк. Потенциальные активы и другие объекты экономических отношений в контексте концепции CCF. // Фондовый рынок.-2003.-№ 8.-С.32-39.
– Режим доступу: http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/potential.pdf
Валерий Галасюк, Анастасия Вишневская­Галасюк, Виктор Галасюк. Об определении понятия «платёжеспособность» в контексте концепции CCF. // Фондовый рынок.-2003.-№ 13.-С.26-33.
– Режим доступу: http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/plateg.pdf
Валерий Галасюк, Анастасия Вишневская­Галасюк, Виктор Галасюк. Основные методы оценки активов, предусмотренные международными стандартами финансовой отчетности, в свете концепции CCF. // Аудитор Украины.-2003.-№6.-С.28-36.
– Режим доступу: http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/asseb_svalue.pdf
Валерий Галасюк, Анастасия Вишневская­Галасюк, Виктор Галасюк. Как отражать активы в бухгалтерском учёте в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и на базе концепции CCF. // Вестник бухгалтера и аудитора. -2003.-№11-12.-С.42-50.
– Режим доступу: http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/otrag.pdf
В.В. Галасюк. Новое – хорошо забытое старое, или о необходимости использования «правовой концепции при определении понятия «активы»//Бизнес: Бухгалтерия. -2000. - №29. - С.62-65. – Режим доступу:
http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/new.pdf

Галасюк В.В. Основоположні принципи теорії фінансів у контексті проблеми дисконтування умовних грошових потоків//Вісник НБУ. - 2000. - №4. - С.53-56.
– Режим доступу:
http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/2000-04_53-56.pdf
В.В. Галасюк. К проблеме использования понятия «условный денежный поток»//Академічний огляд. - 2000. - №1. - С.54-56.
В. Галасюк, М. Сорока. О четырех этапах эволюции бизнеса // Фондовый рынок. – 2003. - №46. – С.32-37. – Режим доступу:
http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/busines_type.pdf
В. Галасюк, В. Галасюк. Теорема G1 (новый подход к оценке бизнеса, основанный на концепции CCF) // Вісник академії економічних наук України. – 2002. - №1. – С.68-76. – Режим доступу:
http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/g1theorem.pdf

В. Галасюк, М. Сорока, В. Галасюк, Теорема G2B скорости роста стоимости бизнеса как отражение одного из экономических оснований процесса глобализации // Фондовый рынок. – 2003. - №27. – С.28-35 – Режим доступу:
http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/g2.pdf
Валерий Галасюк, Виктор Галасюк. Теорема G3B структуры стоимости бизнеса, базирующаяся на концепции CCF. – Режим доступу:
http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/g3.pdf
В. Галасюк, М. Сорока, В. Галасюк, Понятие экономического риска в контексте концепции CCF. // Вестник бухгалтера и аудитора Украины.-2002.-№15-16.-C.26-34. – Режим доступу:
http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/riski.pdf
В. Галасюк, М. Сорока, В. Галасюк, Антропологический подход к определению ставки дисконтирования (GAD-концепция как следствие концепции CCF). // Государственный информационный бюллетень о приватизации.-2002.-№11.-С.57-60.
– Режим доступу:
http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/gadc.pdf
В. Галасюк, М. Сорока, В. Галасюк, О субъектно-ориентированной концепции дисконтирования Галасюка. // Фондовый рынок.-2003.-№ 22.-С.32-43.
– Режим доступу:
http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/sodc.pdf
В. Галасюк. Что ценнее: одна гривна дохода или одна гривна расходов? // Государственный информационный бюллетень о приватизации. -2005.-№3.-С.33-35.
– Режим доступу:
http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/assim_reaction.pdf
В. Галасюк, В. Галасюк, А. Вишневская. Почему метод чистой приведенной стоимости (NPV) и метод реальных опционов фундаментально ошибочны и искажают результаты оценки стоимости в условиях вероятностной неопределенности и экономических рисков. // Фондовый рынок.-2005.-№33.-С.26-40.; Вопросы оценки.-2005.-№3.-С. 23-38.
– Режим доступу:
http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/npv_ccf.pdf
В. Галасюк, В. Галасюк, А. Вишневская. СCF – лучшая альтернатива NPV. // Финансовый директор. - 2005. - № 3(31). - C.16-22.
– Режим доступу:
http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/npv_ccf.pdf
В. Галасюк, В. Галасюк, А. Вишневская. Метод NPV: фундаментальные недостатки. // Финансовый директор. - 2005. - № 2(30). - C.12-19.
– Режим доступу:
http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/npv_ccf.pdf
О «конфликте» критериев IRR и NPV. // Государственный информационный бюллетень о приватизации. -1999.-№ 11.-С.76-80.
– Режим доступу:
http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/irr_npv.pdf
В. Галасюк, В. Галасюк. Бухгалтерский учет: взгляд в будущее. // Бизнес: Бухгалтерия.-2000.-№ 38.-С.85-89.
– Режим доступу:
http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/buhuchet.pdf
В. Галасюк, В. Галасюк. GMIRE - метод оценки прав требования выполнения обязательств, базирующийся на концепции CCF (Galasyuks` method of incorporeal rights evaluation). // Государственный информационный бюллетень о приватизации.-2003.-№2.-С.38-41.
– Режим доступу:
http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/method.pdf
В. Галасюк, В. Галасюк. Оцінка кредитоспроможності позичальників - що оцінюємо? // Вісник НБУ.-2001.-№5.-С.54-56.
– Режим доступу:
http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/credit1.pdf
В. Галасюк, В. Галасюк. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників. // Вісник НБУ.-2001.-№9.-С.54-57.
– Режим доступу:
http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/credit2.pdf
В. Галасюк, В. Галасюк. Концептуальні основи оцінки кредитоспроможності позичальників. – Режим доступу: http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/credit3.pdf

В. Галасюк, В. Галасюк. Методика оцінки кредитоспроможності позичальників (етап аналізу умов кредитування). // Вісник НБУ.-2002.-№2.-С.39-45. – Режим доступу:
http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/credit4.pdf
В. Галасюк, В. Галасюк. Методика оцінки кредитоспроможності позичальників (аналіз здатності позичальника генерувати SC-потоки). // Вісник НБУ.-2002.-№7.-С.38-44. – Режим доступу:
http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/credit5.pdf

В. Галасюк, М. Сорока, В. Галасюк. Почему в XXI веке кредитные рейтинги, присваиваемые рейтинговыми агентствами по методикам ХХ века, неприемлемы для принятия эффективных экономических решений? // Фондовый рынок.-2003.-№10.-С.10-28. – Режим доступу:
http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/credit_rating.pdf

В. Галасюк, М. Сорока, В. Галасюк. Модель принятия решения о кредитовании на базе концепции CCF. // Вісник НБУ.-2005.-№9.-С.30-35. – Режим доступу:
http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/decision_on_crediting.pdf

 

Галасюк Валерій Вікторович
© Оптіма. Експертно-аналітичний центр. При використанні матеріалів Експертно-аналітичного Центру "Оптіма", посилання на цей сайт обов'язкове
Створення сайту -WebLux

Запит на консультації