Васильчишин Олександра Богданівна

КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ

Докторант кафедри податків та фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету, фахівець у галузі банківської справи, монетарної та фіскальної політики, лізингових відносин. Досліджує питання фінансової безпеки банківської системи України.

Проходила стажування за кордоном в США (в Інституті інженерії та комп`ютерних наук Південно-східного університету Нова, м. Форт-Лодердейл, штат Флорида), Естонії (DKLex Academy, м. Таллін), Франції (Університеті Гренобль-Альпи), Австрії (ОБСЄ та ООН, м. Відень), Грузії (Тбіліський національний університет, м. Тбілісі), співпрацювала з Міжнародною академією лізингу та Всеукраїнською асоціацією лізингу «Укрлізинг», брала активну участь в «Проекті розвитку лізингу» (USAID).

Основні публікації:

1. Васильчишин О.Б. Фінансова безпека банківської системи України: філософські детермінанти. Монографія. Тернопіль. Екон. думка. ТНЕУ, 2017. – 358 с.
2. Vasylchyshyn O.B. The creation of fiscal space in the context of financial security of the Ukrainian banking system. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space : Monograph /A/Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler et al. ; edited by Doctor of Economics, Prof. Andriy Krysovatyy. – Ternopil: TNEU, 2017. – 388 с. С. 257-263.
3. Vasylchyshyn O.B. Systematic interaction between anti-crisis policy and monetary policy within the mechanism of ensuring finansial security of the Ukrainian banking system. Innovation in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic, and mesoeconomic levels. – Collective monograph. – Vol. 1. Lithuania: «Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2016. – 324 p. (P. 99-137) (2,2 др.арк)
4. Васильчишин О.Б. Проблеми координації фіскальної та монетарної політики в контексті забезпечення сталого соціально-економічного розвитку держави. Монографія. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави: Монографія/ За ред.. д.е.н., проф. А.І. Крисоватого. - Тернопіль. – 2016. – С.57-80.
5. Васильчишин О.Б. Консолідація банківського капіталу як передумова стабільного функціонування вітчизняної банківської системи. Монографія. Банківський потенціал економіки України: моногр./за ред. д.е.н., проф. Б.Л. Луціва. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – С.143-153.
6. Васильчишин О.Б. Особливості формування та сучасний стан ресурсного потенціалу банків в Україні. Монографія. Банківський потенціал економіки України: моногр./за ред. д.е.н., проф. Б.Л. Луціва. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – С.102-120.
7. Васильчишин О.Б. Концепція розвитку вітчизняної банківської системи як необхідна складова системи антикризових заходів економічно політики. Монографія. Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання: Монографія/ За ред.. д.е.н., проф.. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – С. 357-373.
8. Васильчишин О.Б. Лізинг у банківській діяльності. Монографія. Тернопіль: Вектор, 2007, - 240 с.
9. Vasylchyshyn O.B. Bitcoin Response to Twitter Sentiments. S. Galeshchuk, A. Krysovatyi. Proceedings of the 14th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II: Workshops. Kyiv, Ukraine, , 2018. – С.160-168. http://ceur-ws.org/Vol-2104/
10. Васильчишин О.Б. Асинхронність розвитку банківської системи України як фактор загроз у євроінтеграційних процесах. Інфраструктура ринку. -Випуск 16. – 2018. – С. 180-186.
11. Васильчишин О.Б. Фінансова безпека банківської системи України в умовах загрозливих тенденцій виведення капіталу. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. – 2018. – С. 73-82.
12. Vasylchyshyn O.B. Currency aspects of financial security of the banking system of Ukraine: regulatory priorities and transformation of control. EUREKA: Social and Humanities. – Tallinn. – №3. 2018. – С. 15-24.
13. Васильчишин О.Б. Основні напрямки впливу криптовалют на монетарну політику та фінансову безпеку банківських систем. Економічний аналіз 2017. Том 27, № 4. – С. 152-160.
14. Васильчишин О.Б., Кекіш І.П. Феномен криптовалют в світлі сучасних теоретичних та правових викликів. Вісник Одеського національного університету. Економіка. Том 22. Випуск 10 (63) 2017. – С. 170-178.
15. Васильчишин О.Б. Економічна сутність фінансової безпеки банківської системи України: проблеми плюралізму підходів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2017. - № . – С. 159-166.
16. Васильчишин О.Б., Гуменний П.П. Недоліки вступу України до Євросоюзу в контексті фінансової безпеки вітчизняної банківської системи. Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаївський університет імені В.О. Сухомлинського. – Випуску №19. Жовтень 2017. – С. 376-381.
17. Vasylchyshyn O.B., Krysovatyi A.I. Study of rfficiency of enterrises activity from the positions of cultural content. EUREKA: Social and Humanities. – Tallinn. – №2. 2017. – С. 11-17.
18. Васильчишин О.Б. Концентрація банківської діяльності та її вплив на фінансову безпеку банківської системи України. Український журнал прикладної економіки. – 2017.– Т. 25. – №1. – С. 37-43.
19. Васильчишин О.Б. Вплив євроінтеграції на фінансову безпеку національної банківської системи. Фаховий науково-практичний журнал «Причорноморські економічні студії». - №12. – 2016. – С.113-119.
20. Васильчишин О.Б. Вплив міжнародних фінансових відносин на фінансову безпеку національної банківської системи. Фаховий науково-практичний журнал «Причорноморські економічні студії». - №10. – 2016. – С.32-39.
21. Васильчишин О.Б. Формалізація впливу державного регулювання та нагляду на фінансову безпеку банківської системи. Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». - №6. – 2016. – С. 28-44.
22. Васильчишин О.Б. Влив банків з іноземним капіталом на фінансову безпеку банківської системи України. Наука молода. – №25. – 2016. – С. 29-40.
23. Васильчишин О.Б. Аналіз існуючих моделей оцінки фінансової безпеки банків та банківської системи і напрями їх удосконалення. Регіональна економіка. - №2 (80). – 2016. – С.156-164.
24. Васильчишин О.Б. Шляхи підвищення рівня фінансової безпеки банківської системи України в умовах політико-економічних дисбалансів. Фаховий науково-практичний журнал «Причорноморські економічні студії». - №7. – 2016. – С.29-35.
25. Васильчишин О.Б. Ліквідність та фінансова стійкість як основні індикатори фінансової безпеки банківської системи України. Економічний аналіз. – 2016.– Т. 24. – №2. – С. 7-14.
26. Васильчишин О.Б. Кредитні ризики як індикатори фінансової безпеки банківської системи України. Вісник ОНУ. Серія "Економіка". – 2016. Том 21 Випуск 7-1(49). – С. 124-128.
27. Васильчишин О.Б. Злиття та поглинання в банківській системі України. Науковий журнал «ScienceRise». – №6/3 (11). – Харків: НВП ПП «Технологічний центр». – 2015. – С. 43-50.
28. Васильчишин О.Б. Особливості функціонування вітчизняного лізингового рину в умовах відновлення економічного зростання. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Серія «Економічні науки». – Частина ІІ, Т.2. Чернівці-Луцьк. 0 2011. Випуск ІІ (42). С. 262-265.
29. Васильчишин О.Б., Гринчак Н.Я. Факторинг як перспективний напрямок розвитку банківського бізнесу. Вісник Університету банківської справи НБУ (м. Київ). Сучасна наукова економічна думка. 2010. – Випуск 2 (8). – С162-169.
30. Васильчишин О.Б. Діяльність банківських установ на лізинговому ринку. Вісник Хмельницького національного університету. – Серія «Економічні науки». – Хмельницький, ХНУ, 2008. - №5, Т.1 (118) – С. 90-95.
31. Васильчишин О.Б. Проблеми розвитку франчайзингового механізму в Україні. Світ фінансів. – Випуск 1. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – С. 32-42.

Доступ до публікацій:

Офіційний сайт бібліотеки ТНЕУ:

library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/44-resursy-biblioteky/pratsi-vykladachiv-tneu/v/272-2011-10-24-06-33-06

Васильчишин Олександра Богданівна
© Оптіма. Експертно-аналітичний центр. При використанні матеріалів Експертно-аналітичного Центру "Оптіма", посилання на цей сайт обов'язкове
Створення сайту -WebLux

Запит на консультації