Михайло Іванович Туган-Барановський

1865-1919

Історія української науки, зокрема економічної, багата фактами, коли глибокі наукові результати глобального рівня, які були отримані українськими вченими і вплинули на розвиток світових наукових шкіл, остаються недостатньо висвітленими, а інформація про їх авторів недостатньо розповсюдженою. Тому головною метою цієї сторінки є певний вклад у вирішення цієї проблеми і, у якійсь мірі, відновлення наукової справедливості. Будемо вдячні за надіслані вами науково-історичні матеріали, які висвітлюють і доповнюють картину розвитку української науки.

Однією з таких постатей світового рівня в економічній науці є український вчений Михайло Іванович Туган-Барановський. Його досягнення унікальні, талант, продуктивність і натхнення, з якими він працював – дивовижні, а судьба – яскрава і у великій мірі трагічна.

Коли молодому вченому було 29 років, у своєму магістерському дослідженні, проведеному на матеріалах Англії і присвяченому промисловим кризам, яке було оприлюднено у 1894 році, він ще до публікацій Дж. Кейнса і Й. Шумпетера по суті заклав основи сучасної інвестиційної теорії циклів і обґрунтував роль інновацій у їх динаміці. Він випередив основну ідею кейнсіанської теорії циклів про те, що саме диспропорції у динаміці «заощадження – інвестиції» є вихідним внутрішнім імпульсом механізму циклічних коливань; визначив функціональний взаємозв’язок основних факторів економічної активності, втіленої Дж. Кейнсом у його «мультиплікаторі»; винайшов принцип акселерації. 

М.І. Туган-Барановський детально дослідив динаміку циклічного розвитку промисловості Англії і обґрунтував висновок про те, що двигуном еволюції капіталістичної економіки є інновації, у першу чергу у галузях, які виробляють засоби виробництва. Саме Туган-Барановський ввів в економічну теорію функцію інвестування для пояснення циклічності розвитку. І саме у диспропорційності між динамікою заощаджень і інвестицій (передусім у галузях групи А) вчений побачив основну рушійну силу циклічних коливань. Ця ідея була високо оцінена у західній економічній науці вже на початку ХХ ст. відомими вченими А. Шпитгоффом, Л. Пооле, В. Зомбартом, У. Митчеллом, Г. Касселем та ін. А пізніше теорія Туган-Барановського була високо оцінена в роботах Е. Хансена, Дж. М. Кейнса, Дж. Р. Хікса, Р. Харрода і багатьох інших.

Ознайомившись з теорією криз Туган-Барановського, опублікованою у книзі «Промислові кризи. Нарис із соціальної історії Англії», Дж. Кейнс написав у своєму знаменитому «Трактаті про гроші»: «Я відчув глибоку симпатію до наукової школи вчених, серед яких М.І. Туган-Барановський був першим і найбільш оригінальним».

Ідеї Туган-Барановського визначили на той час принципово новий характер і напрямки розробок у світовій економічній науці на багато десятиліть вперед.

Народився М.І. Туган-Барановський у 1865 році у селі Солянівка Харківської губернії, закінчив Другу Харківську гімназію. Потім у 1888 році фізико-математичний, а також у 1890 р. юридичний (екстерном) факультети Харківського університету, мав науковий ступінь кандидата природничих наук.

У 1984 році за роботу «Промислові кризи…» йому була присуджена ступінь магістра, а у 1898 р. за роботу «Російська фабрика…» ступінь доктора наук. З 1985 року він працював приват-доцентом Петербурзького університету, у 1913 році отримує професорську кафедру у Санкт-Петербурзькому політехнічному інституті. Михайло Іванович вів знаменитий студентський науковий семінар, який багато його студентів згадують як найяскравіші враження за всі роки навчання. На семінарі панувала свобода мислення, глибокі наукові дискусії, повага до кожної людини і її поглядів, до альтернативних точок зору; Михайло Іванович піднімав такі глибокі питання, які стимулювали уяву і творче натхнення молодих майбутніх вчених. Його учні Микола Кондратьєв та Пітірім Сорокін стали видатними вченими світового рівня. Микола Кондратьєв став автором знаменитої теорії довгих циклів (циклів Кондратьєва), а Пітірім Сорокін емігрував у США і став одним з творців науки соціології.

Влітку 1917 року Михайло Іванович Туган-Барановський повертається в Україну, стає (до початку 1918 року) міністром фінансів першого виконавчого уряду України – Генерального Секретаріату Центральної ради України. У 1918 році він є одним з ініціаторів створення і засновників Української Академії наук, а також її Соціально-економічного відділення і Інституту економічної кон’юнктури, демографічного інституту, кооперативного інституту. Він також очолював Українське наукове співтовариство економістів.

22 січня 1919 року по дорозі до Парижу, куди він направлявся у якості радника у складі української дипломатичної місії у Франції, він загинув. Обставини його смерті до сьогодні детально не відомі українському суспільству.

Його учень, Микола Кондратьєв, у часи Сталіна у 1930 році (на той  час М.Д. Кондратьєв був директором Інституту кон`юнктури у Петербурзі і працював над теорією довгих циклів), був заарештований за ложним звинуваченням і розстріляний у 1938 році. Він встиг у сталінських таборах у нелюдських умовах, в основному завершити своє дослідження і передати його короткий опис у листах до своєї сім`ї. Микола Дмитрович Кондратьєв, - великий Учень великого Вчителя, - був реабілітований у 1963 році, проте його роботи були майже під забороною і не публікувались у СРСР до 1987 року.

На початку 20-х років в Україні і Росії численні книги і статті М.І. Туган-Барановського було практично вилучено з культурної і наукової спадщини і переведено у ряд «буржуазної апологетики» і «ревізіонізму». До сьогоднішнього дня вони мало відомі широкій академічній громадськості і, на жаль, не вивчаються досить глибоко у навчальних курсах вищих економічних закладів України.

Книга «Промислові кризи. Нарис із соціальної історії Англії» стала відомою в світі і була перекладена японською, англійською, німецькою мовами і витримала кілька видань в інших країнах. В Україні вперше ця книга опублікована у виданні Академії наук України у 2004 році тиражем 200 примірників.

Роботи видатного українського вченого Михайла Івановича Туган-Барановського ще чекають більш широкого розповсюдження і глибокого вивчення в Україні, величезний потенціал його ідей для сучасності ще далеко не вичерпано.

(Підготовлено за матеріалами книги М.І. Туган-Барановського «Промислові кризи. Нариси із соціальної історії Англії» 2004 р. і передмови до неї Л.П. Горкіної).

Михайло Іванович Туган-Барановський
© Оптіма. Експертно-аналітичний центр. При використанні матеріалів Експертно-аналітичного Центру "Оптіма", посилання на цей сайт обов'язкове
Створення сайту -WebLux

Запит на консультації